วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2556

อบต.แม่เย็น ประชุมเครือข่ายสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2556


เมื่อวันที่ 19 มีนาคม .2556 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น ได้เชิญประชุมเจ้าหน้าที่และเครือข่ายผู้ดำเนินงานสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลแม่เย็น ณ ห้องประชุม อบต.แม่เย็น ประกอบด้วย นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์อำเภอพาน , นางอัมพร  ปัญญาชนกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เย็น, อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน ตำบลแม่เย็น โดยมีนางวิราวรวรรณ์ ฤทธิ์มณี รองนายก อบต.แม่เย็น เป็นประธานที่ประชุม เพื่อร่วมกันวางแผนดำเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิด ปี 2556 ซึ่งที่ประชุมได้กำหนดให้มีการดำเนินงานในระหว่างวันที่ 4-7 เม.ย.2556 และมอบหมายให้เครือข่าย อสม. 171 คน เป็นผู้สำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ ,อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน 11 คน/หมู่ เป็นผู้ฉีดวัคซีนและยาคุมกำเนิด , ส.มาชิก อบต.,กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมปฏิบัติงาน ทั้งนี้มี น.ส.พณัฐกมล บุญสูง ปลัด อบต.แม่เย็น และ น.ส.อรุณทิพย์ ลือชัย ปศุสัตว์ ต.แม่เย็น เป็นผู้ประสานการดำเนินงาน