วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2556

อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในเกษตรกรรายย่อย
         เมื่อวันทึ่ 3 เมษายน 2556 ศูนย์วิจัยแลถ่ายทอดเทคโนโลยีเชียงราย ร่วมด้วย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพาน ได้กำหนดฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ลูกผสมพื้นเมือง จำนวน 30 ราย ตามโครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในเกษตรกรรายย่อย ณ ประยูรฟาร์ม เลขที่ 304 หมู่ที่ 4 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเลี้ยงไก่ลูกผสมพื้นเมืองของเครือข่ายเกษตรกร ฯ ผ่านฟาร์มตัวอย่าง
          โดยนายนพดล พินิจ ปศุสัตว์ อ.พาน ได้กล่าวรายงานต่อ นายทรงเพชร ใจทน นายก อบต.ทรายขาว ประธานในที่พิธี นอกจากนี้ยังมีนายสะอาด นักวิชาการสัตวบาล จากสถานีวิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยาร่วมเป็นวิทยากรกับนายประยูร ณ สุนทร เกษตรกรฟาร์มตัวอย่าง อีกด้วย