วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

อบรมการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งกลุ่มพัมนาการเลี้ยงโคเน้ือโดยวิธีการผสมเทียมตำบลเจริญเมือง

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 สนง.ปศุสัตว์อำเภอพาน โดยการนำของนายนพดล พินิจ ปศุสัตว์อำเภอพาน พร้อมด้วย นายเกรียงไกร สิทธิขันแก้ว จพง.สัตวบาลชำนาญงาน, นายสมเกียรติ จอมแก้ว จพง.สัตวบาล และนายพินิจ หล้าคำ ปศุสัตว์ตำบลม่วงคำ ร่วมกับ อบต.เจริญเมือง ได้จัดฝึกอบรมเกษตรกรกลุ่มพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อโดยวิธีผสมเทียมตำบลเจริญ เมือง ตามหลักสูตร "การเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง โดยมี นายวีระพันธ์ ลำโพงเหนือ นายก อบต.เจริญเมือง ได้ให้เกียรติ์มาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่ม การแก้ไขปัญหา และพัฒนาประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์ในลักษณะพึ่งพาตนเองได้ โดยในวันนี้สมาชิก ฯ ได้มีกิจกรรม "ออมขี้วัว" เข้า "ธนาคารขี้วัว" ของกลุ่ม ฯ ด้วย ทั้งนี้ท่านนายก อบต.เจริญเมือง ได้ให้ความสนใจและพร้อมที่จะสนับสนุนงบประมาณ เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาความแข้มเข็งของกลุ่ม ฯ ต่อไป จึงขอขอบพระคุณแทนสมาชิกกลุ่ม ฯ มา ณ โอกาสนี้เป็นอยางสูง ด้วย

รูปภาพ : สมาชิกกลุ่มพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อโดยวิธีผสมเทียมตำบลเจริญเมือง ได้ถ่ายรูปร่วมกับนายก อบต.