วันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558

ร่วมตรวจการก่อสร้างโรงเชือดไก่ บ.พานทองฟู้ดส์ จก.


เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์อำเภอพาน ได้ร่วมกับนายกฤษณิ์ พิมพ์งาม. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่ๆ เกี่ยวข้องตรวจการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ (สัตว์ปีก) ของนายพงษ์ศักดิ์ เบญจพลาภรณ์ ผู้ประกอบการฯ ณ สถานที่ก่อสร้างฯ ในบริษัท พานทองฟู้ดส์ จำกัด หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อให้คำปรึกษา คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการในการปฏิบัติงานตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ.2555  โดยหลังจากนี้จะได้ดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการตรวจประเมินเพื่อเสนอจังหวัดเชียงราย ออกใบอนุญาต ซึ่งให้เป็นการสร้างและปรับปรุงพัฒนามาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ในการผลิตเนื้อสัตว์ที่ถูกสุขอนามัย ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ในพื้นที่ ตามนโยบายของกรมปศุสัตว์  ต่อไป