วันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558

ร่วมตรวจการก่อสร้างโรงเชือดไก่ บ.พานทองฟู้ดส์ จก.


เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์อำเภอพาน ได้ร่วมกับนายกฤษณิ์ พิมพ์งาม. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่ๆ เกี่ยวข้องตรวจการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ (สัตว์ปีก) ของนายพงษ์ศักดิ์ เบญจพลาภรณ์ ผู้ประกอบการฯ ณ สถานที่ก่อสร้างฯ ในบริษัท พานทองฟู้ดส์ จำกัด หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อให้คำปรึกษา คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการในการปฏิบัติงานตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ.2555  โดยหลังจากนี้จะได้ดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการตรวจประเมินเพื่อเสนอจังหวัดเชียงราย ออกใบอนุญาต ซึ่งให้เป็นการสร้างและปรับปรุงพัฒนามาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ในการผลิตเนื้อสัตว์ที่ถูกสุขอนามัย ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ในพื้นที่ ตามนโยบายของกรมปศุสัตว์  ต่อไปวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ร่วมประชุมประเมินตัวชี้วัดด้านการส่งเสริมฯ ปี 2558


เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์อำเภอพาน ได้เข้าร่วมประชุมตรวจประเมินตัวชี้วัดด้านการส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมสำนักงานฯ โดยมีนางสาวอรอนงค์ พิมพ์คำไหล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ นำเสนอผลงานการดำเนินงานของทั้ง 18 อำเภอ ต่อคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 โดยการนำของนายนิธิศ จิตนิยม นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการและคณะ


บูรณาการโครงการ ธคก. กับ อบต.สันกลางเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์อำเภอพาน ได้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการต่อยอดนวัตกรรม "สถานีเกษตร วิถีพอเพียง" ตามที่ อบต.สันกลาง กำหนดขึ้นร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรระดับอำเภอและเจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพาน วัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางต่อยอดนวัตกรรมฯ นำไปสู่อาหารปลอดภัย เป็นนวัตกรรมในปี 2558 ของ อบต.สันกลาง ต่อไป ทั้งนี้ ที่ผ่านมา อบต.สันกลางร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพาน ได้บรรจุสถานีธนาคารขี้วัวและสถานีแก๊สชีวภาพ (จากมูลสัตว์) สนับสนุน "สถานีเกษตร วิถีพอเพียง" แก่กลุ่มเกษตรกรโครงการธนาคารโค- กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จในระดับดี-ดีมาก ดังนี้ในปีนี้และต่อไป สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพานในฐานะหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ จึงพร้อมและยินดีร่วมบูรณาการดำเนินการต่อยอดนวัตกรรมฯ ดังกล่าว และยังได้เสนอเพิ่มสถานีฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอดโรคและสถานีอื่นที่เกี่ยวข้องด้านปศุสัตว์ อีกด้วย
World Rabies Day 2015'อ.พาน เชียงราย


เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพาน ได้ร่วมกับ อบต.ม่วงคำ ได้จัดกิจกรรม "วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก" ประจำปี 2558 (World Rabies Day 2015) วัตถุประสงค์เพื่อทำให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบคุมทุกพื้นที่ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและดูแลสัตว์เลี้ยงของตน ซึ่งจะช่วยลดอัตราการเกิดโรคในสัตว์และจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าได้และช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์กำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปี พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนบ้านสันมะเหม้า หมู่ 4 ต.ม่วงคำ โดยมีนายสัมฤทธิ์  สวามิภักดิ์ นายอำเภอพาน เป็นประธาน ทั้งนี้ นายนพดล พินิจ กล่าวว่า ได้บูรณาการกิจกรรมร่วมในโครงการ "อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service)" ของอำเภอพาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น อบต.ม่วงคำ,โรงพยาบาลพานและสำนักงานสาธารสุขอำเภอพาน เป็นต้น สำหรับกิจกรรมและผลดำเนินงานในครั้งนี้ได้แก่ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัข-แมว 357 ตัว ,ผ่าตัดทำหมันและฉีดยาคุมกำเนิด 98 ตัว และแจกจ่ายเวชภัณฑ์และน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในสัตว์แก่ประชาชน 238 ราย